ประกาศผลการจับรางวัลผู้โชคดีงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40

คณะผู้จัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40 จัดพิธีจับรางวัลผู้โชคดีจากการซื้อบัตรเข้าชมงาน โดยรางวัลที่ 1 รถยนต์ฟอร์ด เอเวอเรสต์ 2.0L Turbo Trend มูลค่า 1,299,000 บาท ตกเป็นของหนุ่มปทุมธานี “สมบูรณ์ แก้วน่วม” ส่วนผู้โชคดีจากการกรอกข้อมูลผ่านแอพลิเคชั่น Car Buddy by GPI ได้แก่ “สุรชัย พรมเกิด” ได้รับรางวัลรถยนต์ฟอร์ด เรนเจอร์ XLT มูลค่า 814,000 บาท

ดร. ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40 พร้อมด้วยรองประธานจัดงานฯ คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์, คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา และคุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ร่วมจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจจากผู้ซื้อบัตรเข้าชมงานผ่านเว็บไซต์ www.bangkok-motorshow.com และกรอกข้อมูลส่วนตัวจากบัตรอภินันทนาการผ่านแอพลิเคชั่น Car Buddy by GPI ที่บริเวณด้านหน้าอาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา

BIMS Lucky Draw (5)

BIMS Lucky Draw (3)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจจากผู้ซื้อบัตรเข้าชมงานผ่านเว็บไซต์ www.bangkok-motorshow.com:

รางวัลที่ 1

รถยนต์ Ford Everest 2.0L Turbo Trend 4×2 10AT (White) (มูลค่า 1,299,000 บาท)

ผู้ได้รับรางวัล- สมบูรณ์ แก้วน่วม (จ. ปทุมธานี)

รางวัลที่ 2

รถยนต์ Ford Ranger DBL 2.2 XLT Hi-Rider 6AT (Black) (มูลค่า 879,000 บาท)

ผู้ได้รับรางวัล- ชัชรินทร์ ดวงแก้ว (จ. ปทุมธานี)

รางวัลที่ 3

รถจักรยานยนต์ Kawasaki Z125 (มูลค่า 74,990 บาท)

ผู้ได้รับรางวัล- ไพจิตร เกษมอมรกุล (จ. สมุทรปราการ)

BIMS Lucky Draw (4)

รางวัลที่ 4

รถจักรยานยนต์ Honda Super Cub (มูลค่า 47,100 บาท)

ผู้ได้รับรางวัล- ณัชชา ชิดชอบ (จ. สมุทรปราการ)

รางวัลที่ 5

รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino125 Active Fashion (มูลค่า 46,000 บาท)

ผู้ได้รับรางวัล- ปราบภณ สิงห์ทอง (จ. สระบุรี)

รางวัลที่ 6

รถจักรยานยนต์ Suzuki FV115LE (มูลค่า 41,900 บาท)

ผู้ได้รับรางวัล- สมพล คงชล (จ. ลำปาง)

BIMS Lucky Draw (8)

รางวัลที่ 7

ผู้ได้รับรางวัลของที่ระลึกงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวม 50,000 บาท: เอกชาติ พานิชย์กุล, อุสาห์ ทิพย์รัตน์, สุรศักดิ์ จินพละ, เชษฐา เทียนชัยแสง, รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์, ธัญวรัตม์ กลิ่นขำ, ธนกฤต โชติวรรธกวณิช, ธนพร ศรีสุวรรณ์, นิภาวรรณ ปักกาโล, กมนต์ อินทรวิชัย, ประวิทย์ ไกยะวินิจ, กมลชนก โตสาศ, ชานนท์ เพชรปิ่นแก้ว, ธเนศ  โสมนรินทร์, พีรพัฒน์ ชำปฏิ, ชนัส คงหิรัญ, ณัฐศรุต กุลจันทร์, บุญเจริญ มาดารี, ชนาภา อินทรา, สุนันธินี  ดินส้ม, ภูษิต ศุภมาศเตชิณี, ณัฐพล พรมทอง, ธนภูมิ ทิพวัลย์, ยุทธนา ศิริสุข, ธนเกียรติ สีกรุษ, ธนภัทร์ จันทเลิศ, ณัฐพรรษ ยอดเกตุ, ปภาวิน บุญญาภิสิทธิ์, ภคิน เอกอธิคม, วัชรพัทธ์ โพธิ์กระจ่าง, Pichai Leamvilairut, Panya  Khankaew, สิภาพัฒน์ ทับทิมแดงพสิษฐ์, สันติสุข หอมชื่น, วราวุฒิ จุตตะโน, กฤษณะ สุนทรมณี, วรชาติ ทวยเจริญ, ชุลีพร ลูสลี่ย์, พิมพ์พจี วาสุกะรัตน์, ธันวา เชี่ยวพานิช, สุชิต มงคล, ประวิตร ยามสุข, นลพรรณ สุรวิทยา, พรชิตา เหลืองสนธยา, อภิชาติ ยิ่งสกุล, ปริญญา บุญคำ, ธนพัฒน์  อานนท์, นันทนา คำเอื้ิยย, ศราวุธ วัฒนธรรม, ชาริญ ขำอภัย, สุริยะ เอี่ยมสนาม, วีรชาติ ภัทรสิริโรจน์, จินตนา สภาพพร, นพดล ดวงขันคำ, สุพรรณี อมาตยกุล, อรอุษา ฉัตรเจริญสมบัติ, เกริกชัย สระทองอู๋, เอกกมล ธีปฏิกานนท์, พลวัต ชัยภูมิ, อนุสสรา สิริรัตนไชย, ธนะรัตน์ วังตาล, อัญศิราพร อนันต์ชัยวณิช, กิตติพงศ์ มณีไตรรัตน์เลิศ, สุทิน โพธิสาขา, มงคลกิตติ์ ทรัพย์จีระกุล, หยาฝน เณศิญาคนินน์, ปานดารา สุพันธะ, บงกชกร สินทรัพย์เพิ่ม, สำราญ บูรณะ, ภัทรานิษฐ์ ปิ่นสง, ธีระ โมรา, ศศิธร บำรุงไทย, เผด็จ สมหวัง, อัญชลี  พ่วงรอด, ทัศไนย ทองพูล, สกล ทิพย์ทวีชัย, จรัญ อันทวาปี, อมรวรรณ สาแก้ว, เจิมศักดิ์ ขำเอนก, ธิติวุฒิ นุชนารถ, ศิวาพร ชาญศรี, ฐาปณีย์ กัณฑเจตน์, พิมพ์ภาธัญย์ จอมมงคล, วรันชญาภรณ์ พึ่งสุข, สุรชัย นาคเสนสิน, จุฑารัตน์ คูเมือง, ถกล บุญหนุน, ประวุฒิ อุไกร, ประเทือง ดวงเงิน, กฤตภาส ดอนไพรปาน, พิทยา ธนัญชัย, ชนัญชิดา รัตนแสงกำจร, นันทภัค เดชาพิชัย, วันทนา เพ็งสามูล, อำนาจ บุญจันทร์, จักริน กุลากูล, ธเนษฐ ทองอ่อน, วรัญญู สิริเพชรสมบัติ, วริศรา คำเมือง, ภัทรภร คุณาวงศ์

BIMS Lucky Draw (7)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับจากการกรอกข้อมูลผ่านแอพลิเคชั่น Car Buddy by GPI จากบัตรอภินันทนาการ:

รางวัลที่ 1

รถยนต์ Ford Ranger 2.2L XLT 4×4 รุ่นปี 2018 (มูลค่า 814,000 บาท)

ผู้ได้รับรางวัล- สุรชัย พรมเกิด (จ. ปทุมธานี)

รางวัลที่ 2

รถจักรยานยนต์ Kawasaki Z125 (มูลค่า 74,990 บาท)

ผู้ได้รับรางวัล- ปรเมธ นาคชินวงค์ (กรุงเทพมหานคร)

BIMS Lucky Draw (6)

สำหรับผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรม “แชะ! แชร์” ถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-7 เมษายน 2562 ได้แก่คุณ Chadamon Play Sivaiyaphram ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ Royal Enfield มูลค่า 179,800 บาท

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ www.bangkok-motorshow.com

BIMS Lucky Draw (9)

เรื่อง: พูนทวี สุวัตถิกุล

ขอบคุณข้อมูล: กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Comments are closed.